4 pkt za każde wydane 5 zł

Rainbow jest obecnie drugim na rynku touroperatorem w Polsce. Rzetelnie dba o interesy  klientów i zawsze gwarantuje zgodność oferty z jej realizacją. Najmocniejszą stroną Rainbow są ludzie. Piloci, rezydenci, pracownicy  ponad 130 biur obsługi klienta w całej Polsce , call center, marketingu i innych działów – wszyscy wyróżniają się nie tylko wiedzą, ale i doświadczeniem płynącym z wieloletniej praktyki. Firma jest członkiem Polskiej Izby Turystyki, a także jednym z założycieli Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. Posiada jedną z najwyższych gwarancji ubezpieczeniowych wśród organizatorów turystyki w Polsce w wysokości prawie 120 mln zł.

Zasady przyznawania Punktów związanych z transakcjami w biurze podróży sieci Rainbow

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials.

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z transakcjami w biurach podróży sieci Rainbow, w których można dokonać płatności kartami Mastercard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu Mastercard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych usług dostępnych w ofercie stacjonarnych biur podróży sieci Rainbow na terenie Polski oraz na portalu http://r.pl/.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach: od 1.08.2016 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu Mastercard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 4 punkty w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard Priceless Specials a Zasadami – rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.