4 pkt za każde 5 zł wydane na przejazdy z Uber

Uber to firma technologiczna, twórca aplikacji mobilnej łączącej pasażerów z kierowcami w ponad 450 miastach świata. W Polsce Uber jest dostępny w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi oraz na Śląsku. Przed rozpoczęciem przejazdu, użytkownik otrzymuje informacje o kierowcy, jego samochodzie oraz czasie oczekiwania, a po zakończeniu podróży – podsumowanie przejazdu z dokładnym Więcej informacji o platformie Uber można znaleźć na: http://uber.com/pl/.

Zasady przyznawania Punktów związanych z transakcjami nabywania usług w Uber

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu MasterCard® Priceless Specials.

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez MasterCard Punktów w Programie MasterCard Priceless Specials związanych z transakcjami nabywania usług transportu samochodowego w sieci Uber, w której można dokonać płatności kartami MasterCard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu MasterCard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje w aplikacji Uber.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach: od 1.08.2016 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu MasterCard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 4 punkty w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty MasterCard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu MasterCard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu MasterCard Priceless Specials a Zasadami – rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.