8 pkt za każde wydane 5 zł

Grupa Lux Med jest liderem prywatnych usług medycznych w Polsce, oferującym pacjentom konsultacje ze specjalistami i badania diagnostyczne. W placówkach Grupy działających pod markami Lux Med, Medycyna Rodzinna oraz PROFEMED pacjenci mogą korzystać także z usług m.in. z zakresu rehabilitacji, stomatologii, medycyny estetycznej i sportowej. W Szpitalu Lux Med w Warszawie wykonywane są z kolei specjalistyczne zabiegi, m.in. z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedycznej, naczyniowej i plastycznej.  Więcej informacji: www.luxmed.pl.

Zasady przyznawania Punktów związanych z transakcjami zakupu usług  w sieci Lux Med

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials.

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z transakcjami zakupu usług w sieci Lux Med, w której można dokonać płatności kartami Mastercard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu Mastercard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu usług dostępnych w ofercie sieci Lux Med.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach od dnia 1.08.2016 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu Mastercard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard Priceless Specials a Zasadami rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.