8 pkt za każde wydane 5 zł

PodarujSpa.pl  jest wiodącym w Polsce emitentem uniwersalnych bonów podarunkowych do spa, dających ich posiadaczom pełną swobodę wyboru terminu i miejsca realizacji. Okres ważności bonów wynosi 1 rok. Bony honorowane są przez najlepsze hotele spa i salony DaySpa w całej Polsce. W ofercie firmy znajdują się bony wartościowe (substytut pieniądza), bony usługowe (na pojedyncze usługi spa, np. masaże) oraz bony pakietowe (na pakiety usług spa, w tym pobyty w hotelach). Bony podarujspa.pl są bonami na okaziciela.

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami na www.podarujspa.pl

 Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszych zasadach, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials.

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z zakupami w serwisie internetowym www.podarujspa.pl, w którym można dokonać płatności kartami Mastercard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu Mastercard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu bonów dostępnych w sklepie internetowym pod adresem www.podarujspa.pl.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach: od 15.03.2017 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu Mastercard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard Priceless Specials a Zasadami – rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.